Onze scholen

Brede School Het Anker

Brede school Het Anker: verbinding en vertrouwen

 

Samenwerken en eigenaarschap van het eigen leertraject zijn sleutelwoorden op Brede school Het Anker. De deskundige leerkrachten begeleiden de leerlingen in het ontdekken van talenten, interesses en leerbehoeften, waarbij zij elk kind de vrijheid geven die het aankan. De school, die deel uitmaakt van de nieuwe Brede School Het Anker, zoekt bovendien bewust de verbinding op.

 

Eigenaar leertraject

Invloed op het eigen leerproces. Het kind de vrijheid geven die het aankan, maar wel binnen een duidelijke structuur, zodat het verantwoordelijkheid leert dragen en met plezier leert. Dat is het onderwijs dat Het Anker voor ogen heeft en stap voor stap vormgeeft.

 

Taalklas

Voor kinderen uit oorlogsgebieden die een verblijfsvergunning hebben, maar de Nederlandse taal nog niet beheersen, is er een fulltime Taalklas. In een groep waar veiligheid en voorspelbaarheid de basis vormen, wordt gespeeld, gezongen, gepraat en geleerd.

 

Explora-klas

Hoogbegaafde leerlingen krijgen in de Explora-klassen uitdagend onderwijs op hun eigen niveau. Zij gaan sneller door de reguliere lesstof, waardoor er tijd is voor extra vakken zoals leren leren, techniek, kunst, filosofie en Chinees.

 

Leerplein

Leerlingen uit reguliere groepen, speciaal onderwijs, Taalklas en Explora ontmoeten elkaar regelmatig in de units op het leerplein om samen aan projecten en thema’s te werken, ieder vanuit eigen talenten. De school hecht nadrukkelijk aan inclusief onderwijs, waarbij kinderen elkaar leren kennen, respecteren, waarderen en helpen. Insluiten zonder uit te sluiten.

 

IPC-school

Als International Primary Curriculum school wordt er bij zaakvakken thematisch en vakoverstijgend gewerkt. De focus ligt op samenwerken, onderzoeken en ontdekken, zoveel mogelijk aangepast aan individuele interesses en mogelijkheden. Door actief met de leerstof bezig te zijn, wordt leren leuk, zinvol en boeiend, en halen leerlingen het beste uit zichzelf.

 

Verbinding op de pedagogische lijn

Door samen te werken met de ouders en met de partners binnen Het Anker – OBS Het Anker, SBO Het Anker, kinderopvang KMN Kind & Co, peuterspeelzaal en Loket Wijk – leren leerlingen elkaar te respecteren en te waarderen en zijn er, indien nodig, korte lijnen naar jeugdhulp en maatschappelijke organisaties.

 

OBS De Horn

OBS De Horn: vernieuwend en in beweging

 

Obs De Horn is een actieve, vooruitstrevende school, die veranderingen in het onderwijs en in de maatschappij op de voet volgt. Het enthousiaste team heeft nadrukkelijk oog voor het cognitieve én het sociale klimaat. Met het aanleren van kennis én vaardigheden, lessen Engels, moderne lesmethoden en leermiddelen en aandacht voor een gezonde leefstijl begeleidt de school kinderen van nu naar de wereld van morgen. Wij houden van uitdagingen.

 

Sociaal klimaat

De school hecht veel waarde aan een veilig, prettig klimaat voor leerlingen én leerkrachten. Immers, pas als een kind zich prettig voelt, is het in staat om te leren. Het KIVA-programma helpt kinderen aan hun sociale vaardigheden te werken en ongewenst gedrag te voorkomen. Wordt er toch gepest? Dan komt het KIVA-team, bestaande uit leerlingen en een leerkracht, in actie. Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 5 iedere week een les ‘Rots & Water’ gegevens door een gecertificeerde leerkracht. Tevens wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan zelfverdediging.

 

International Primary Curriculum (IPC)

Vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis saai? Dat is op De Horn verleden tijd. Op deze IPC school wordt er bij zaakvakken thematisch en vakoverstijgend gewerkt, waarbij de focus ligt op samenwerken, onderzoeken, ontdekken en aanleren van vaardigheden. IPC wordt zoveel als mogelijk aangepast aan de interesses en de mogelijkheden van het kind. Door actief met de leerstof bezig te zijn, wordt het leren zinvol en boeiend…dus effectief.

 

Anglia-school

Van groep 1 t/m 8 wordt er les in Engels en Engelse les aangeboden. Engels is al jarenlang in het lesprogramma geïntegreerd. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen internationaal erkende Anglia-diploma’s behalen.

 

Leerlingenzorg

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op reken- of  taalgebied of wellicht op het sociale domein? Wij hebben ‘oog’ voor de aan ons toevertrouwde kinderen en bieden professionele begeleiding.


Gezonde school

Wat is belangrijker dan je gezondheid? Daar moet je daarom zo vroeg mogelijk aan werken om op latere leeftijd problemen te voorkomen. Op De Horn schenken we expliciet aandacht aan bewegen, gezonde voeding en aan relaties en seksualiteit. De Horn is een ‘Gezonde School’ op al deze gebieden.

 

OBS De Werkschuit

OBS De Werkschuit: open en betrokken

 

Openheid en betrokkenheid, daar zit de kracht van obs De Werkschuit. Ouders, (oud)leerkrachten en leerlingen zijn nauw bij het onderwijs betrokken en iedereen is welkom. Binnen een duidelijke, klassikale setting wordt er samengewerkt en goed onderwijs gegeven. Creatief denken wordt daarbij gestimuleerd. Verder biedt de school, die deel uitmaakt van Brede School Noorderwaard, een unieke binnentuin en tal van activiteiten.

 

Betrokken

De betrokkenheid op De Werkschuit is groot. Leerlingen worden gestimuleerd zich betrokken te voelen bij anderen én bij zichzelf. Ook ouders worden nadrukkelijk bij de school betrokken. In een sfeer van openheid en laagdrempeligheid wordt er samengewerkt tussen ouders, leerlingen en leerkrachten.

 

Creatief leren

Creatieve vakken zijn geïntegreerd in vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Leerlingen zijn zo op verschillende manieren met de lesstof bezig. Hierdoor wordt leren effectiever en het creatief denken gestimuleerd.

 

Vreedzame School

Als Vreedzame School is De Werkschuit bewust bezig met het ontwikkelen van sociale competentie en actief burgerschap. De school vindt het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor verschillen tussen mensen. Niet alleen verschillen accepteren, maar ook waarderen.

 

Actief

Van werken in de binnentuin tot koken in de grote keuken, van het rennen van de ‘daily mile’ tot de jaarlijkse kerstmusical, De Werkschuit is een actieve school met tal van leerzame projecten en creatieve activiteiten.

 

Meer en minder uitdaging

De leerkrachten differentiëren hun lesaanbod, waardoor er extra aandacht is voor leerlingen die iets meer moeite hebben met leren. Voor kinderen die meer willen en kunnen, is er een Plusklas en kan er Spaans gevolgd worden.

 

Brede School

Kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het zit allemaal onder hetzelfde dak als De Werkschuit. De Brede School kent korte lijnen en is van 7.30 tot 18.30 uur geopend.

 

OBS De Toermalijn

OBS De Toermalijn: samen wijs op avontuur

 

Obs De Toermalijn is een veilige, uitdagende school, waar kinderen met en van elkaar leren. Dit doen zij door te spelen, te experimenteren en de eigen talenten te ontdekken. ‘Samen’, ‘wijs’ en ‘avontuur’ zijn niet voor niets de kernwaarden. Waarden die door leerlingen, ouders en team gezamenlijk zijn uitgekozen. Een school waar iedereen elkaar kent, betrokken is, voor elkaar zorgt. Een school waar enthousiaste leerkrachten toekomstgericht onderwijs bieden met veel aandacht voor Taal, Techniek en Talent.

 

Samen

‘Samen’ is een sleutelwoord op De Toermalijn. Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij. Een school van en voor het dorp Cothen. Kinderen kunnen leren in een veilige, overzichtelijke omgeving, waar kinderen zichzelf mogen zijn, waar vriendschappen ontstaan, en waar kinderen (leren) samenwerken.

 

Wijs

Onder het motto ‘Ieder kind een toptalent!’ worden kinderen uitgedaagd persoonlijke talenten te ontdekken en binnen de eigen mogelijkheden alles te leren. Stapje voor stapje meer eigenaarschap over het eigen leren krijgen, zonder daarbij de heldere, overzichtelijke structuur uit het oog te verliezen. Voor kinderen die meer uitdaging willen, is er een Plusklas

 

Avontuur

Met plezier leren. Het ontdekken van de wereld als een avontuur zien. De school wil kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid en enthousiasme bij hun eigen ontwikkeling betrekken. Dat betekent ook in vertrouwen uit inspirerende projecten laten kiezen en zelfstandig laten werken.

 

Toekomst

Toekomst loopt als een rode draad door het onderwijs van de school. Er is veel aandacht voor Taal, Techniek en Talent én voor het ontwikkelen van brede competenties zoals presenteren, zelfstandig werken, samenwerken, ICT-geletterdheid, reflecteren, ondernemen, plannen en organiseren.

 

OBS Piet de Springer

OBS Piet de Springer: veilig en betrokken

Obs Piet de Springer is een kleine, veilige school, waar iedereen elkaar kent en waar álle kinderen welkom zijn. Een school waar de enthousiaste en betrokken leerkrachten elk kind kennen en hem of haar in een rustige, veilige omgeving uitdagen om alles uit zichzelf te halen. Tegelijk is de in een prachtig nieuw pand in Langbroek gehuisveste school vernieuwend en vooruitstrevend: met ICT, passend onderwijs, onderzoekend en coöperatief leren is het een school anno nu.

 

Veilig

Het kind staat centraal in een veilige omgeving. De betrokken leerkrachten en de in totaal 90 leerlingen kennen elkaar, helpen elkaar, gaan respectvol met elkaar om, en voelen zich veilig. Uit een recente enquête bleek 100% van de leerlingen zich veilig te voelen. De school hecht daar veel waarde aan. Immers, je kunt pas leren en je ontwikkelen als je je veilig voelt.

 

Zorg

Op de Piet de Springerschool is voor alle kinderen een plek. Ook voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs dus, mogelijk dankzij de ook op dit gebied geschoolde leerkrachten. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, is er een Plusklas.

 

Sport

Er is veel aandacht voor sport. De leerlingen hebben tweemaal per week gymles en doen mee aan de ‘Voel jij je lekker’-tour.

 

Vernieuwend

Obs Piet de Springer is vernieuwend, zijn tijd vaak al ver vooruit. Zoals op het gebied van ICT. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met laptops.

 

Onderzoekend en coöperatief leren

Vernieuwing ook in de manier van leren: steeds meer onderzoekend en coöperatief, zowel bij zaakvakken als bij taal. Vragen formuleren, onderzoeken, samenwerken en actief bezig zijn met de stof leveren veelbelovende resultaten op.